×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
2021.09.13 - 22:14
Az Országos Vidék­fejlesztési Program keretében 87 millió euró támogatást kínálnak a kis méretű gazda­ságok felzárkóztatására. Októbertől 1 millió euróra pályáz­hatnak a hazai önkor­mányzatok a 4.3-as intézkedés keretében a vidéki infra­struktúra fejlesztésére, mező­gazdasági utak létesítésére és korszerűsítésére. Átlépte a 230 ezres határt a Romániában nyilván­tartott traktorok száma. Háromszáz­negyven romániai állatorvosi körzet áll üresen, mert nem találnak szakembert a működte­téséhez. Sikeres volt a Partiumi Falugazdász Hálózat Vidék a városban rendez­vénye.
2021.09.06 - 19:13
Idén ősszel 52 millió lejt különí­tenek el a méhészeti ágazat de minimis támoga­tásának finan­szíro­zására. Október 18-án kezdi az egységes területalapú támogatási kérelmek előlegének a folyósítását az APIA. A támogatási összeg 5 százaléktól akár 100 százalékos megvonását is kockáztatják azok a gazdák, akik engedély nélkül égetik el a száraz növényeket, illetve azok marad­ványait a szántó­földeken valamint a legelőkön. Az energia­árak növeke­dése és más tényezők átlagban 10-12 százalékos élelmiszerdráguláshoz vezethetnek a következő hóna­pokban, és a sertés­hús, a tejtermékek és a kenyér drágulása ennél is nagyobb mértékű lehet.
2021.08.30 - 15:16
November 26-ig kérhetnek európai uniós támogatást az Országos Vidékfejlesztési Alapból három különböző pályázatban a fiatal gazdák, a társulások valamint a piaci szereplők partnerségi kapcsolatait és a helyi piacok kialakítását tervezők. Szeptember 7-én lép hatályba az Európai Bizottság új rendelete, amely módosítja a prémes állatoktól eltérő, nem kérődző haszon­állatok állati eredetű fehérjével való takar­mányo­zásának tilalmát. Augusztus utolsó hetében az európai terménypiacon a búzaárak tonnánként 273 eurós történelmi magasságba emelkedtek. 
2021.08.23 - 20:02
Közzétette az AFIR a végső pályázati útmutatót a 6.1-es, 6.3-as valamint a 16.4-es alintéz­kedésekre vonatkozóan. A legutóbbi kormány­ülésen elfogadták az Országos Méhészeti Program részleteit szabályozó 339/2020 számú kormány­határozat módosítását. A mező­gazdaság 0,6 százalék­ponttal járul hozzá idén a gazdaság növekedéséhez. Új-generációs, „természet ihlette” növény­védő szereket kezd hamarosan élesben is tesztelni egy start-up cég.
2021.08.16 - 08:25
Országos szinten 93 593 tej- és húshasznú szarvasmarhát tenyésztő igényelt Covid-támogatást. Megjelent a Hivatalos Közlönyben az úgy­nevezett „válság-desztil­lációs támogatást” lehetővé tevő rendelet alkal­mazási módszer­tana. Románia az EU hetedik legnagyobb burgonyatermesztője. Az ellátási gondok miatt nyolc éves csúcson a búza ára. Aranyáron mérik az almát Dél-Koreában, augusztusi árfolyamon számolva 30,40 lejbe került 1 kg gyümölcs.
2021.08.09 - 11:02
Augusztus 10-ig kérvényez­hetik a Covid-támogatást a tej- és húshasznú szarvas­marhák tenyésztői. Október 18-án kezdi az APIA az egységes terület­alapú támogatási kérelmek előlegének a folyósí­tását. Míg a búzaföldeken rekord­termés lesz idén, addig a kukorica és a napraforgó estében kevésbé optimista a prognózis. Bővült a „Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem” program partiumi gyűjtő­pontjainak a száma.
2021.08.02 - 15:52
Az APIA elkezdte az első negyed­évre járó gázolajár-támogatás kifizetését. 2020-ban 15,4 százalékkal csökkent összességében a mező­gazdasági termelés az előző évhez képest. Az elmúlt 10 év legjobb termés­átlagát produkálja idén a búza, az árpa és a repce. Az ANSVSA közleményben hangsúlyozza, hogy nem tiltja be a háztáji sertés­tartást és nem korlátozza az egyes gazdasá­gokban tartható állatok számát sem. 
2021.07.26 - 10:03
Augusztus 2-ig nyújt­hatják be a méhészek a kifizetési kéréseket az Országos Méhészeti Program keretében kiírt támoga­tásokra. És szintén augusztus 2-ig fogadja az APIA az idei második negyedévi gáz­olajár-támoga­tásra vonatkozó igénylé­seket. Az AFIR közzétette az úgy­nevezett átmenti időszak pályázataira érvényes pontozási rendszert. Bejelentette a 17.1-es (támogatás a növényi kultúrák és állatok biztosí­tására kifizetett összeg részleges megtérí­tésére) és a 9.1-es (termelői csoportok meg­alakí­tásának és működ­tetésének támogatása) intéz­kedések kiírását a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium. Még több újdonság a heti hírlevelünkben.
2021.07.19 - 21:11
Augusztus 9-ig kérvé­nyezhetik az úgynevezett Covid-támogatást azok a gazdák, akik a tej- és húshasznú szarvasmarhákat tenyésztenek. Közölte a szaktárca, hogy idén mekkora területet vetettek be gabonával, napra­­forgóval és repcével. Három, mező­gazdasági iskolába iratkozó diákból egy saját céget indítana vagy pedig folytatná a szülei vállalkozását.
2021.07.12 - 14:36
Komoly szigorításokat terveznek bevezetni a saját fogyasz­tásra sertést nevelő gazdák számára. Idén sem volt népszerű a külföldön élő fiatal gazdák haza­csaloga­tását célzó program. Az AFIR újabb pályázatokat írt ki a mezei utak felújítására. A mező­gazdasági miniszter szerint rekordot dönthet idén a gabona­termés. Elemzik annak lehetőségét, hogy idén is de minimis támogatást kapjanak a méhészek.
2021.06.22 - 13:12
Június 30-ig igényelhetik a de minimis támogatást a fűszernövények termesztői. Július 20-ig fogadják azoknak a gazdáknak a támogatásigény­léseit, akik védett területen termesztenek zöldséget. Megjelent a Hivatalos Közlönyben a bortermelők megsegítését lehetővé tevő kormányhatározat módosítása - fizetnek, ha érés előtt szüretelnek a szőlőtermesztők. Elkészült az a jelentés, ami alapján – kedvező elbírálás esetén – megújítható lesz a glifozát hatóanyag a mező­gazdasági gyakor­latban.
2021.06.15 - 15:28
Ezen a héten zöld utat kaphat a védett helyen termesztett zöldségekre vonatkozó de minimis támogatás. Ismét a a gazdák szövetke­zésének a fontosságát hangsúlyozta a mezőgazdasági miniszter. Közvitán a 4.1-es és 17.1-es intézkedések ideiglenes tájékoztatói. Online petícióban kérik a levendula­termesztők a mező­gazdasági minisztert arra, hogy vegye fel a levendulát is azon növények közé, amelyekért támogatást ad az állam. Még több újdonság a heti hírlevelünkben.
Cookie