×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Hírlevél, 2021. október11.

2021.10.11 - 14:12
2021. október 25-e és 2022. január 25-e között lehet benyújtani a 4.1-es alintéz­kedésre vonatkozó igénylési dokumentumokat. November 1-jéig kérvé­nyezhetik a méhészek a harmadik negyedévre járó gázolajár-támogatást. Románia idén is az Európai Unió legnagyobb dió­termelő­jének számít. Az Európai Bizottság rendkívüli intézke­déseket fogadott el a bor-, zöldség- és gyümölcs­ágazat segítésére.

Támogatások

  • 2021. október 25-e és 2022. január 25-e között lehet benyújtani a 4.1-es alintéz­kedésre (Mező­gazdasági üzemekben végrehajtott beru­házások támogatása) vonatkozó igénylési dokumen­tumokat. Erre a Vidéki Beruhá­zások Finan­szírozási Ügynöksége 4-es számú, a fizikai eszközök vásárlását lehetővé tevő intézke­désének keretében kerül sor. Erre összesen 760 millió eurót szánnak. Egyszerű mező­gazdasági eszközök és öntöző-, illetve vízelvezető rendszerek vásárlásának támoga­tására 125 millió eurót, a betakarítás korszerű­sítésére 55 millió eurót, és ugyennyit szánnak azoknak az állattartó gazdáknak a támogatására is, akik fel­dolgozó­üzemüket kor­szerű­sítenék vagy marketing­stratégiá­jukat javítanák. A fiatal gazdák eszköz­beszer­zésre 75 millió euróra pályáz­hatnak. Az állat­tartók 240 millió eurós keretből hívhatnak le összegeket, míg a hegy­vidéken gazdál­kodók 60 millió eurós keretből. A növény­termesztők (ide tartoznak azok is, akik üveg­házakban vagy fólia­sátrakban termelnek) és a burgonya­termesztők a gazdaságuk kiterjesz­tésére és korszerű­sítésére 100 millió euróra pályázhatnak, a betakarítás modernizá­lására, tárolásra és a reklámozásra 50 millió euróra. A jelent­kezéshez szükséges dokumen­táció itt érhető el.
  • November 1-jéig kérvé­nyezhetik a méhészek a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynök­ségen keresztül a harmadik negyedévre járó gázolajár-támogatást. Az érin­tett méhé­szeknek az igénylési dossziéhoz csatolniuk kell a helyi tanácshoz benyújtott, ideiglenes vagy állandó kaptárok biztosítására vonatkozó kérelem másolatát. A támo­gatás összege literenként 1 lej 57 bani. A kéré­seket postán, elektro­nikus úton vagy személyesen lehet leadni az APIA megyei kirendelt­ségeinél. Részletek
  • A kormány 2022. december 31-ig meg­hosszab­bította az Országos Állattartói Ügynökség jóvá­hagyásával rendelkező állattartói támogatás­igénylési program érvényes­ségét. A Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség megyei kirendelt­ségeihez december 1-je és 15-e között kell benyújtani az állatok fajtiszta vonalának a megtartására vonatkozó, a támogatás­igénylők által meg­fogal­mazott kérvé­nyeket. Ezekhez csatolni kell a támogatás­igénylő jogi személyi­ségének a bizonylatát, az Országos Állattartói Ügynökség által kibocsátott, a tenyésztett állat fajvonalának a meg­tartására szóló akkredi­tálást, az ügynökség által kibocsátott, a tenyésztett állat fajtiszta­ságának a megtar­tásában érintett kis- és közepes vállalatoknak a névsorát, a törvény által megkövetelt vállalati adatokkal együtt. Amennyiben a genetikai nyilvántartó nem azonos a genetikai fajtisztaság megőr­zésével megbízott jogi személyi­séggel a tenyésztett állat fajtiszta­ságának a minőségét szavatoló bizonylatnak a fény­másolatát abban az esetben. Ugyanakkor csatolni kell a genetikai fajtavonal megtartása érdekében kifejtett munkálatoknak a névsorát, amelyet az Országos Állattartói Ügynökség is láttamozott. Részletek
  • Október 18-án kezdi a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség az egységes terület­alapú támogatás, a redisztri­butív támogatás, illetve a zöldítési és a fiatal gazdáknak járó támogatás első részletének a folyósí­tását. A szep­tember közepén meg­szavazott kormány­határozat szerint a támogatás 2021-re 95,47 euró lesz hektá­ronként, szemben a tavalyi 98,73 euró/ha támogatással. A re­disztri­butív támogatás 1-5 hektár esetében 5 euró/ha, 5 és 30 hektár esetében 48,14 euró/ha. A zöldítési támogatás hektá­ronként 57,89 euró, a fiatal gazdálkodók 40,45 euró hektá­ronként. A juh- és kecske­tenyésztők legtöbb 71 300 eurós támogatást kapnak az idei évre, a birto­kukban lévő állatok számának függvé­nyében. A kormány által elfogadott dokumen­tumban meghatá­rozott összeg állatonként 16,55 euró. Az APIA-előleg kifizetése október 18-án kezdődik, ettől az idő­ponttól utalják a gazdáknak a nekik megítélt összegek 70 százalékát. Részletek
  • Október 11-én a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség elkezdte az április 1-je és június 30-a között végzett gépesített mező­gazdasági munkálatok során elhasznált gázolaj árának a kifizetését. A gazdáknak a gázolaj árából lite­renként 1 lej 57 banit fizet vissza az állam. Az APIA közleménye szerint országos szinten 174 543 800 lejt fizetnek ki, ebből az összegből 17 181 gazda részesül. Az APIA vezetősége felhívja az érintettek figyelmét, hogy az államilag ár­támogatott gázolaj eladása vagy más célokra való felhasználása kihágásnak minősül és 5000-20 000 lejjel büntethető. Akik hamis adatok révén vettek fel támogatást, három évig elveszítik a támogatásra való jogosult­ságukat. Részletek

Sajtószemle • Aktuális

  • Az Amerikai Egyesült Államok mező­gazdasági miniszté­riumának prognózisa szerint Romá­niában idén 51 ezer tonna dió terem, 1,5 százalékkal több, mint tavaly – ezzel idén is az Európai Unió legnagyobb dió­termelő­jének számít hazánk. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az idei első félévben 3600 tonna dióbelet exportált Románia, 15 800 000 euró értékben – az export nagy része Német­ország, Francia­ország, Hollandia, Olaszország és Ausztria felé irányult. Tavaly 5200 tonna dióbelet értékesített Románia külföldön, az export értéke 25 000 000 euró volt. A dió iránt a kis­kereske­delmi forgalomban karácsony és szilveszter idejln a legnagyobb a kereslet. Az economica.net gazdasági portál adatai szerint az elmúlt években megszapo­rodtak a dió­ültetvények Romániában. 2017-ben a statiszti­kákban még csak 1 842 000 fa szerepelt, 2020-ra azonban ez a szám 2 067 000-ra őtt. A romániai dió­termelés jelen­tékeny része azonban háztáji eredetű. Viszonylag kevés dió­ültetvény van az országban, azok zöme is legfeljebb 5 hektáros. Gazdasági elemzők szerint ennek az az oka, hogy nem megoldott a hazai finanszí­rozás. Részletek
  • Az Európai Bizottság rendkívüli intézke­déseket fogadott el a bor-, zöldség- és gyümölcs­ágazat segítésére, az intéz­kedések közé egyebek mellett a kockázat­kezelési alapok, valamint a termelői szerveze­teknek nyújtott fokozott támogatás tartozik. A bor­ágazatra vonatkozó rendkívüli intézke­dések értelmében az uniós országok bármikor módosít­hatják vonatkozó támogatási program­jaikat, noha erre általában évente csak kétszer van lehetőség. A promóciós és tájékoz­tatási tevékeny­ségek, a szőlő­ültetvények szerkezet­át­alakítása, a zöldszüret és a beruházások esetében az uniós bizottság 2022. október 15-ig meg­hosszab­bította az EU-költség­vetésből származó megnövelt hozzá­járulás nyújtásának lehető­ségét. A zöldség- és gyümölcs­ágazatban a termelői szerveze­teknek nyújtott uniós támogatást az Európai Bizottság a továbbiakban úgy kompenzálja, hogy az legalább a tavalyi szint 85 százaléka legyen, még akkor is, ha az idei érték alacso­nyabb. Ezt a kompen­zációt akkor nyújtják, ha a termelés csökkenése a termelői szervezet befolyásán kívül eső természeti katasztró­fákhoz, éghajlati esemé­nyekhez, növény­betegsé­gekhez vagy kártevő­fertőzé­sekhez kapcsolódik, és a termelés szintje az előző évhez képest legalább 35 százalékkal alacsonyabb. Részletek
  • Részben a kínálat szűkössége, valamint a búza és a pálmaolaj iránti kereslet­növekedés hatására szeptem­berben már a második egymást követő hónapban nőttek az élelmiszer­árak a világon az előző hónaphoz képest. Az ENSZ Élelmezés­ügyi és Mező­gazdasági Szerve­zete (FAO) számításai szerint a szeptemberi árindex 130 pont lett, 1,2 százalékkal magasabb az augusz­tusinál és 32,8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Szeptem­berben a szemes­termények árindexe átlagosan 2 százalékkal haladta meg az augusztusi szintet, amiben döntő szerepe volt a búza 4 százalékos drágulá­sának. A búza átlagára 41 százalékkal nőtt tavaly szeptem­berhez viszonyítva. A FAO szeptemberi növényi olaj árindexe 1,7 százalékkal nőtt havi és mintegy 60 százalékkal éves össze­vetésben annak hatására, hogy a pálmaolaj világpiaci ára 10 éves csúcsra emelkedett. A tej­termékek árindexe 1,5 százalékkal, a cukoré pedig 0,5 százalékkal emelkedett szeptem­berben augusztussal összevetve. A hús­termékek árindexe gyakorlatilag stagnált szeptem­berben és 26,3 százalékkal nőtt tavaly szeptem­berhez képest. Részletek
  • Veszélybe sodorja az Európai Unió élelmiszer-önellátását a Green Deal, míg a kis­gazdasá­gokat tönkre­teszi. Ráadásul felesle­gesen, mert az agrárium globális kibocsátása nem csökken, noha ez lenne a stratégiák célja – állapí­totta meg friss hatás­vizsgála­tában a kieli egyetem. Eszerint a jólét csökkenése a jelenlegi éves jövedelmi szinthez képest átlagosan fejenként 157 eurós, vagyis több mint 54 ezer forintos visszaesést eredmé­nyezne. Ezen felül az élelmi­szerek jelentős drágulása növelné a lakosság terheit: a marhahús 58 százalékkal, a sertéshús 48 százalékkal, míg a tej 36 százalékkal kerülne többe 2030-ra. A zöldség és a gyümölcs ára 15 százalékkal emelkedne, míg a gabonafélék és az olajos magvak 13-15 százalékkal drágulnának.  Ezzel szemben az unión kívüli országokban az áremelkedés a húsféléknél mindössze 7-10, a zöldségeknél és gyümöl­csöknél 3-4 százalék körül alakulna. A legnagyobb pofont a nitrogén­mérleg csökken­tése adná: a gabona­félék és az olajos növények termesztése, valamint a marhahús­termelés több mint húsz százalékkal esne vissza az EU-ban. A hatás­tanulmány szerint az intézke­dések nyertesei a verseny­képes nagyüzemek lennének, mivel a szigor jelentős önkölt­séggel, de a hozzá­adott érték növeke­désével is jár, ám a kistermelők többsége hamar csődbe menne. Részletek
  • Október 7-e és 10-e között Buda­pesten mutat­kozott be több, Szatmári Termék védjegyes portéka. A magyar fővá­rosban szervezett Vadászati Világ­kiállítás részét képezte ugyanis az idei OMÉK – Országos Mező­gazdasági és Élelmiszer­ipari Kiállítás, amelyre meghívást kaptak a partiumi falu­gazdászok is. A falu­gazdászok budapesti standján ott voltak a St. Martin’s Elixir lekvárjai és szörpjei, Boda László és Bokor Rolland méhészeti termékei, a Seva Sana hidegen préselt növényi olajai, a Miyo termé­szetes kozmeti­kumai, a Sályi kerémiák, a Dobra Wine idei szőlője, Simon László gyümölcsei, valamint a Nachbil remek borai és sajtjai. Az ese­ményen a falu­gazdászok Szatmár más értékeire is felhívták a figyelmet a Szatmár Megyei Múzeum által készített szóró­lapokkal, ame­lyekkel első­sorban a turisztikai látványos­ságokra irányítják rá a figyelmet. „Újabb fontos lehető­séget kapott a Szatmári Termék védjegy és Szatmár megye arra, hogy egy rangos eseményen mutat­kozzon be. Megtisz­teltetés a meghívás” – mondta Magyar Lóránd, a Partiumi Falugazdász Hálózat koordinátora. Részletek
Cookie