×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírlevél

Hírlevél 2020. július 4.

2020.07.05 - 14:06
Hetente frissülő hírlevelünkből értesülhet a jelenlegi támogatásokról és egyéb hasznos információkról!

Támogatások

  • A búza és a rozs esetében hektáronként 925 lej, a tritikáléra 805 lej, az árpára 912 lej, a sörárpára 951 lej, a zabra 772 lej, a repcére pedig 1002 lej igényelhető az aszály­károk megtérítésére. Ezt Adrian Oros mező­gazdasági miniszter jelentette be, miután elkészítették a kár­térí­tésekről szóló sürgősségi kormány­rendelet tervezete, és az Európai Bizottságot is értesítették a támogatási tervről Az összesített adatok szerint összesen 34 647 gazdának okozott kárt az aszály, amely 1 168 000 hektárnyi termő­területet érintett. Összesen 1,15 milliárd lejt szán a kormány kárpót­lásokra, az igényléseket augusztus 14-étől kezdődően lehet benyújtani a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség kiren­delt­ségeihez. A gazdák legkorábban szeptember elején kapják meg a pénzt. Részletek
  • Minden hazai gazda, akinek a tevé­keny­ségét valamilyen formában érintette a korona­vírus-járvány, kár­pótlásban részesül. Ezt Adrian Oros mező­gazdasági miniszter jelentette be, kiemelve, hogy nem kivételeznek a növény­termesztők és az állat­tenyésztők között, mindenki részesülni fog valamilyen támogatási formából. Kiemelte, a szaktárca egy sor határozat- és rendelet­tervezetet készített elő, amelyeket sorra a kabinet elé terjeszt, de a méhészek, a szarvasmarha, valamint a juh- és kecske­tenyésztők már igényelhetik a támo­gatásokat. Ezek részleteiről a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség megyei kiren­delt­ségeinél érdek­lődhetnek. Részletek
  • Az előzetesen bejelentett július 1-je helyett július 15-től adhatják le pályázati irat­csomóikat a fiatal gazda programra jelentkezők – a leadási határidő október 15-e. Az úgy­nevezett 6.1-es alintéz­kedésre, amely a fiatalok vidéken való meg­tele­pedését ösztönzi, 20 millió eurót különített el a szaktárca. A kedvez­ménye­zettek legtöbb 50 000 eurós támo­gatásban részesülnek, a gazdaság SO-euró értékétől függően. A pénzt két rész­letben kapnák meg, sikeres pályázat esetén a szerződés megkötése után mindjárt a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három év után. A meg­telepedési támo­gatással párhu­zamosan az állami földalapból a fiatalok legtöbb 50 hektár földet is kaphatnak bérleti szerződés alapján, amennyiben abban a régióban, ahol tevékeny­kedni kívánnak, van erre lehetőség. Részletek
  • Állatonként 100 eurós támogatást adna a mező­gazdasági minisz­térium a hús- és tejmarha tartó gazdáknak. A kedvez­ményezettek legkevesebb 5 és legtöbb 70 állatra kérhetnek támogatást,   így maximálisan 7000 eurót kaphat egy gazda. A támogatás még nem kapott zöld utat a kormány részéről. Részletek itt. Hasonló támoga­tásban része­sítenék a juh és kecske­tenyésztőket is. Az Agro TV-nek nyilatkozó George Scarlat mező­gazdasági államtitkár azt mondta, egyelőre még nem döntötték el, hogy állatonként 10 vagy 5 lejes lesz a támogatás, ahogy az állatok számát sem maxi­mali­zálták, 500 vagy 1000 lehet ez. Részletek
  • Szeptember 30-ig lehet benyújtani a pályázati iratcsomót az Országos Vidék­fejlesztési Program keretében meg­hirdetett, a gyümölcs­termesztők támo­gatására. Az úgy­nevezett 9.1a alin­tézkedés révén 1 985 644 ezer eurót lehet lehívni. A keret­összegre kifejezetten olyan, a gyümölcs­termesztési ágazatban 2014. január 1-je után létrehozott termelői csoportok pályázhatnak, amelyek beleillenek a kis- és közép­vállal­kozások megha­táro­zásába. A 9.1a. alin­tézkedés célja a gyümölcs­termesztők általános telje­sítmé­nyének javítása, az elsődleges termelők piaci integrációja, a termelők jöve­delmének növelése a termelés közös marketingje, valamint a rövid beszerzési láncok létrehozása révén, illetve a környezet- és éghajlat­védelmi előírásoknak való megfelelés. A 100 száza­lékban vissza nem térítendő támogatás nem haladhatja meg az első öt évben forgal­mazott termék értékének a 10 százalékát és legfeljebb évi 100 000 euró lehet. A 9.1a alin­tézkedés bővebb leírása, illetve a vonatkozó pályázati útmutató itt érhető elRészletek
  • Július 1-jétől fogadja a Vidéki Beru­házások Finan­szírozási Ügynöksége a mező­gazda­sági terme­lékeny­séget segítő öntöző­rend­szerek, locsoló­berende­zések, pumpa­házak kiépítésére és felsze­relésére vonatkozó 4.3a jelű alintéz­kedés pályázatait. A 100 száza­lékban vissza nem térítendő támogatás értéke projek­tenként legtöbb 1 millió euró. Az öntöző­rend­szerek fejlesz­tésére pályázó gazdák vagy mező­gazda­sági vállalatok a beruházás teljes értékének legfeljebb 30 száza­lékára kérhetnek támogatást. A pályázati útmutató itt érhető el. Összesen közel 44 millió lejt szán a kormány az öntöző­rendszerek fejlesztésére, illetve kiépítésére. Részletek

Aktuális

  • Az állatjóléti törvény módosítását kérte a parla­menttől a mező­gazda­sági miniszter, annak érdekében, hogy 30 Celsius foknál nagyobb hőségben ne legyen enge­délyezett az élő állatok szállítása. A szak­miniszter azt mondta, tárgyalt az Öböl-menti országok nagy­köve­teivel, akiket arról tájékoz­tatott, hogy egy ideig csak a levágott állatok exportját engedélyezi Románia. Állítása szerint a legtöbb ország bele­egyezett ebbe. A tárca­vezető bízik abban, hogy a parlament elfogadja a módosító javaslatát – mint mondta, korábban több ötletét pozitívan vélemé­nyezte a döntés­hozó testület, köztük azt, amely előírja, hogy az a szállító, aki két alkalommal megszegte a szabályokat, többet ne kapjon engedélyt. Részletek
Hírlevél 2023. november 16.
Szél- és napenergia termelésére pályázhatnak a gazdaságok. Az Európai únióban egyre több ország tiltja a szintetikus húsok forgalmazását. Alacsony a borgonya iránti kereslet, megváltoztak a vásárlói szokások.
Hírlevél 2023. október 7.
Továbbra is téma az Ukrajnából érkező gabona és más mezőgazdasági termékek. Nagy szükség lenne Romániában mezőgazdasági öntözőrendszerek kiépítésére, különösen a meleg, aszályos nyarak miatt. A földigiliszták szerepéről és beporzást végző robotokról is olvashat új hírlevelünkben.
Hírlevél 2023. augusztus 26.
Készülhetnek a pályázni kívánó gazdák: szeptember végéig a vidékfejlesztési Stratégiai Program intézkedései közül több pályázati kiírást is megnyit az AFIR. Európában kampány indul a gombafogyasztás fellendítéséért. Hírlevelünkben a Németország 750 éves szőlőfajtájáról és a tehéntej növényi alternatíváiról is olvashat.
Cookie