×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

A mezőgazdaságot érintő döntéseket hozott a kormány

2021.10.05 - 08:35
Több, a mezőgazdaságot érintő döntést hozott hétvégi ülésén a kormány. Elfogadták az egységes terület­alapú támogatás, a redisztri­butív támogatás, illetve a zöldítési és a fiatal gazdáknak járó támogatás értékéről rendelkező határozatot. Meg­hosszab­bították az állattartói támogatás­igénylési program érvényes­ségét valamint kiegészítették a gázolaj árának részbeni támogatására szánt keretösszeget.

Elfogadta a kormány azt a határo­zatot, amely az egységes terület­alapú támo­gatás, a redisztri­butív támogatás, illetve a zöldítési és a fiatal gazdáknak járó támogatás értékét határozza meg. A tervezetet jóvá­hagyása volt a feltétele annak, hogy a Mező­gazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség október 18-tól megkezd­hesse a támogatások első részletének a folyósítását. A kor­mány­határozat szerint a támogatás 2021-re 95,47 euró lesz hektá­ronként, szemben a tavalyi 98,73 euró/ha támoga­tással. A re­disztri­butív támogatás 1-5 hektár esetében 5 euró/ha, 5 és 30 hektár esetében 48,14 euró/ha. A zöldítési támogatás hektá­ronként 57,89 euró, a fiatal gazdálkodók 40,45 euró hektá­ronként. A juh- és kecske­tenyésztők legtöbb 71 300 eurós támogatást kapnak az idei évre, a birtokukban lévő állatok számának függvé­nyében. A kormány által elfogadott dokumen­tumban megha­tározott összeg állatonként 16,55 euró. Az APIA-előleg kifizetése október 18-án kezdődik, ettől az időponttól utalják a gazdálko­dóknak az összegek 70 százalékát. A dokumentum itt tanulmányozható.

A kabinet szombati ülésén 2022. december 31-ig meg­hosszab­bította az Országos Állattartói Ügynökség jóvá­hagyásával rendelkező állattartói támogatás­igénylési program érvényes­ségét. A Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség megyei kirendelt­ségeihez december 1-je és 15-e között kell benyújtani az állatok fajtiszta vonalának a megtartására vonatkozó, a támogatás­igénylők által megfogal­mazott kérvényeket. Ezekhez csatolni kell a támogatás­igénylő jogi személyi­ségének a bizonylatát, az Országos Állattartói Ügynökség által kibocsátott, a tenyésztett állat faj­vonalának a megtartására szóló akkredi­tálást, az ügynökség által kibocsátott, a tenyésztett állat faj­tiszta­ságának a megtar­tásában érintett kis- és közepes vállala­toknak a névsorát, a törvény által meg­követelt vállalati adatokkal együtt. Amennyiben a genetikai nyilván­tartó nem azonos a genetikai fajtisztaság megőrzé­sével megbízott jogi személyi­séggel, a tenyésztett állat fajtiszta­ságának a minőségét szavatoló bizonylatnak a fény­másolatát abban az esetben. Ugyanakkor csatolni kell a genetikai fajtavonal megtartása érdekében kifejtett munkála­toknak a névsorát, amelyet az Országos Állattartói Ügynökség is láttamozott.

A hétvégi kormányülésén még egy, a mezőgazdászokat érintő döntés született. Jóváhagyta a kabinet azt a normatív határozatot, amely módosítja a mező­gazdasági munkálatok során elhasznált gázolaj árának részbeni támogatását szabályozó 1174/2014 számú kormány­határozat 10-es pontját. Ennek értelmében 175 950 000 lejjel több pénzt szánnak a gépesített mező­gazdasági munkálatok során elhasznált gázolaj árának a részbeni megtérítését célzó programra. Erre korábban 393 089 000 lejt hagytak jóvá. A kormány közleménye szerint a kiegészí­tésre azért volt szükség, hogy biztosított legyen az üzem­anyag­támogatás. A program költség­vetése így 569 039 000 lej. A gáz­olajár-támogatás 2021-es névleges értéke 1,572 lej literenként. Az APIA vezetősége felhívja az érintettek figyelmét, hogy az államilag ártámogatott gázolaj eladása vagy más célokra való felhasz­nálása kihágásnak minősül és 5000-20 000 lejjel büntethető. Akik hamis adatok révén vettek fel támogatást, három évig elveszítik a támoga­tásra való jogosult­ságukat.

Támogatásban részesülhetnek az állat­tenyész­téssel foglalkozó családi farmok
Az Agroinfo.ro mezőgazdasági szakportál a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium 2023–2027 közötti időszakra vonatkozó Országos Stratégiai Tervére hivatkozva azt írja, hogy a jelzett időszakban kiemelt támoga­tásban részesülnek a kis és közepes farmok, elsősorban az állat­tenyész­téssel foglalkozó családi farmok.
Hírlevél 2021. november 22.
November 26-ig kérhetik a méhészek a de minimis támogatást, amellyel a kedve­zőtlen időjárás miatt elszen­vedett veszte­sége­iket kompen­zálja az állam. A mezőgazdasági minisztérium tervei szerint 2023 és 2027 között kiemelt támoga­tásban részesülnek az állat­tenyész­téssel foglalkozó kis- és közepes családi farmok. Ezentúl hektáron­kénti 38,36 eurós támoga­tásban részesül­hetnek a fiatal gazdák, 100 hektár a földterület felső határa. Nyílt levélben kérik a természetvédők az államfőtől, hogy ne hirdesse ki a módosított vadászati törvényt.
Igényelhetik a de minimis támogatást a méhészek
November 19-e és 26-a között adhatják le a méhészek az idei de minimis támogatás igénylési dokumentumait – tájékoztat a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség. A kormány ezzel a méhészeknek a március–május közötti időszak kedvezőtlen időjárása miatt elszenvedett veszteségeiket szeretné kompenzálni.
Cookie