×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírlevél

Hírlevél, 2021. június 28.

2021.06.28 - 10:59

Támogatások

 

  • 87 millió lejjel egészítette ki a kormány annak a programnak a költség­vetését, amelynek keretében a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium részben megtéríti a gazdáknak a mező­gazdasági munkálatok során elhasznált gázolaj árát. Ez azt jelenti, hogy összesen 427 980 000 lejt fordít a Mező­gazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynök­ségen keresztül erre a célra a kabinet. Az erről szóló kormány­határozat már megjelent a mező­gazdasági minisztérium honlapján. A gáz­olajár-támogatás egyaránt jár azoknak az engedé­lyezett természetes szemé­lyeknek, egyéni és családi vállal­kozá­soknak, amelyeket a 44/2008-as sürgősségi kormány­rendelet és ennek utólagos módosítá­sainak és kiegészí­tésének előírásai szerint hoztak létre, és/vagy jogi személyek, elismert termelői csoportok vagy elismert termelői szervezetek, amelyeket bejegyeztek az Országos Állat­egészség­ügyi Hatóság nyilván­tartásába, szerepelnek a mező­gazdasági nyilván­tartásban, a Farmjegy­zékben, Szőlő­ültetvények jegyzékében vagy más földjegy­zékben, és amelyek a mezőgaz­dasági földterü­leteket a hatályos jogszabályok szerint egyéni vagy társulási formában hasznosítják a mező­gazdasági termelés érdekében. Részletek

  • A pénzügy­minisztérium közvitára bocsátotta azt a sürgősségi kormány­rendelet-tervezetet, amellyel az IMM INVEST Program előírásait célozza kiegészíteni és módosítani – tájékoztatott György Attila államtitkár az RMDSZ által kiadott közle­ményben. A módo­sítások az alábbi területeket érintik: az állami támogatás felső határának emelése 270 000 euróra minden egyes halászati ​​és akva­kultúra-ágazati vállalkozás számára; 225 000 euró a mező­gazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalko­zások részére; 1 800 000 euró minden élelmiszer­ipari vállalkozás számára; a hitelek összegének méretezése a likviditás­igény és a vállalkozás nagysága szerint, kis- és közép­vállalko­zások esetében 18 hónap, közepes piaci tőkével rendelkező kisvállal­kozások esetében 12 hónap; az állami támogatási program érvényes­ségének meg­hosszab­bítása 2021. december 31-ig, a támogatás kifizetése pedig 2022. december 31-ig teljesíthető. Részletek

  • Június 30-ig, szerdáig adhatják le a támogatás­igénylési iratcsomót a Mező­gazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség helyi-, illetve megyei kirendelt­ségeinél a fűszer­növények termesztői a de minimis, azaz csekély összegű támogatásra, amelyet múlt héten hagyott jóvá a kabinet. Az el­számoláshoz szükséges dokumen­tumok leadási határideje október 15-e. A program célja a helyi fűszer­növények termelé­sének a fellendítése – egy személy legtöbb 20 000 eurót kaphat, cégek és termelői tanúsítvánnyal rendelkező magán­személyek egyaránt pályáz­hatnak. A támo­gatására 6 millió lejt különített el a kormány. A csombor és bazsalikom termesztők legkevesebb 0,5 hektáron kell gazdál­kod­janak ahhoz, hogy jogosultak legyenek a támogatásra. Előbbi esetében hektáronként 2600, utóbbi esetében 3400 eurót kaphatnak. A koriander-termesz­tőknek hektáronként 100 eurót szánnak, a mustár­magot termesztők hektáronként 150 eurós, az édes­köményt termesztők pedig 200 euróra jogosultak. A hatá­rozat azonban a hektáronként elért minimális termést is előírja. Részletek

  • Június 15-e és augusztus 1-je között azok a legelő­tulajdonosok, akik támogatásban részesülnek, de nem rendelkeznek a kötelező hektáron­kénti állat­terhe­léssel, le kell kaszálják a füvet – figyelmeztet a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség. Kivételt csak azok képeznek, akik biztosítani tudják a hektáronkénti minimális 0,3 UVM terhelést. A gazdál­kodóknak október 15-éig be kell nyújtaniuk a széna tárolásá­val/értékesí­tésével kapcsolatos dokumen­tumokat, valamint a mezőgaz­dasági szektorból származó termékek forgalma­zására vonatkozó iratokat. Azok a gazdák, akik különféle okokból, például eső, jégeső vagy árvíz nem tudnak kaszálni, írásban haladék­talanul értesíteniük kell a kifizetési ügynökség azon egységét, amely nyilván­tartásba vette a terület­alapú támogatási kérelmet. Az írás­beli értesí­téshez eredtiben csatolniuk kell azt a dokumen­tumot, amely igazolja a vis maior esetet. Részletek

  • Jóváhagyta a kormány azt a sürgősségi rendeltet, amelynek értelmében támoga­tásban részesülnek azok a gazdák, akik a tej- és húshasznú szarvas­marhákat tenyész­tenek. A fizetendő összegek a gazda­ságok január végén meglévő állomá­nyaira, és az idei év első hónapjában leadott tej után is járnak. A Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési minisztérium Közleménye szerint a rendelet tulajdon­képpen egy 2021. december 31-ig érvényes állami támogatási rendszert hoz létre a szarvas­marha-tenyésztők tevékeny­ségének támoga­tására a COVID – 19 járvány által kiváltott gazdasági válsággal össze­függé­sében, a járvány okozta veszte­ségek kompen­zálása érdekében. A támo­gatási keret­összege 225 537 713 lej, ebből 182 708 014 lejt a húshasznú, 42 829 698 lejt pedig a tejhasznú szarvas­marhák tenyésztői kapnak. A mező­gazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalko­zások számára nyújtható támogatás összege nem haladhatja meg az 1 109 000 lejt. Részletek

Sajtószemle • Aktuális

 

  • Jégelhárító rendszer kiépítését tervezi a Szilágy Megyei Tanács, hogy megvédje a mező­gazdasági termé­nyeket a jégeső okozta károktól. Szilágyi Róbert, a megyei tanács alelnöke meg­beszélé­seket tartott e témában a Szatmár Megyei Tanács kép­viselőivel, akik már sikeresen telepítették a Horvát­­országban, Francia­országban és Magyar­országon sikeresen alkalmazott jégeső­ellenes rendszert. Azt mondta, a megyei tanács előkészíti a védelmi rendszer létreho­zásához szükséges iratcsomót, ezt követően megkezdődik a beruházás meg­valósí­tásához szükséges további intézkedés. A megyei tanács abban bízik, hogy a 2021–2027-es uniós költségvetési ciklusban kiépíthetik a jégvédelmi rendszert, annak érdekében, hogy a szilágysági emberek javait és a gazda­ságokat megvédjék a jég okozta pusztítástól. Részletek

  • A Mező­gazdasági és Halászati Tanács soron következő, június 28-án és 29-én, hétfőn és kedden tartandó ülésén hagyhatják jóvá az EU mező­gazdasági miniszterei a közös agrárpolitika (KAP) 2023 és 2027 közötti reformjáról szóló megálla­podást. A meg­állapodás megnyitja az utat egy egyszerűbb, méltá­nyosabb és környezet­barátabb KAP előtt, amely fenn­tartható jövőt biztosít az európai mező­gazdasági termelők számára. Az új KAP elősegíti a környezet­védelmi intézke­déseket, és olyan rendelke­zéseket is tartalmaz, amelyek nagyobb támogatást biztosítanak a kisebb gazdaságok számára, és segítik a fiatal mező­gazdasági termelőket a szakma meg­kezdé­sében. A közös agrár­politikára (KAP) fordított összegek az EU költség­vetésének mintegy egyharmadát teszik ki. A KAP célja, hogy meg­fizethető áron biztonságos élelmi­szerekkel lássa el az Unió polgárait, megfelelő élet­szín­vonalat biztosítson a mező­gazdasági termelők részére és biztosítsa a természeti erőforrások megőrzését valamint a környezet tiszteletét. Részletek

  • Meg lehetne valósítani Európában egy biogazdál­kodáson alapuló, fenn­tartható, bio­diverzitás-barát agro-élelmiszer­rendszert, amely lehetővé teszi a mező­gazdaság és a környezet kiegyen­súlyozott együtt­élését a francia Nemzeti Kutatási Központ tudósai szerint. A kutatók által javasolt forgató­könyvnek három alapvető eleme lenne. Az első az európaiak étrendjének megváltoz­tatása, kevesebb állati termék fogyasztása lenne, amivel korlátozni lehetne az intenzív állat­tenyésztést és ki­küszöbölni a takarmány­importot. A má­sodik elem az agro­ökológia elveinek alkalmazása lenne a hosszú, változatos vetésforgó általános elterjesz­tésével, amely magában foglalja nitrogént rögzítő zöldségek termesz­tését. Ezzel lehetővé válna a nitrogén alapú műtrágyák és a gyomírtó­szerek haszná­latának mellőzése. A har­madik elem a termés és az állat­állomány össze­hozása volna, ezek ugyanis gyakran elkülö­nülnek és túlzottan speciali­zálódott térségekbe össz­ponto­sulnak. Ez lehetővé tenné a trágya optimális felhasz­nálását is. A francia kutatók szerint ezzel a forgató­könyvvel lehetővé válhatna Európa önel­látásának meg­erősítése. Részletek

  • Az Európai Bizottság jelentése szerint az Egyesült Király­sággal folytatott kereske­delem erőteljes vissza­esése volt a fő oka annak, hogy az agrár-élelmi­szeripari termékek uniós exportja és importja 2021 január-februárjában jelentősen csökkent az egy évvel korábbi idő­szakhoz képest. Az export értéke 1,13 milliárd euróval, az import pedig 1,38 milliárd euróval csökkent. Termék kategóri­ánként a leg­nagyobb visszaesést a búza (-223 millió EUR, -17%) szenvedte el az előző évhez képest, de jelentős a zöldség- és gyümölcs­készítmények (-119 millió EUR, -10%), a friss és hűtött zöldségek (114 millió EUR, -10%) és a sajtok (-108 millió EUR, -11%) vissza­esése is. Ami az import­értékeket illeti, a legnagyobb mértékben a trópusi gyümölcsök (411 millió euróval csökkentek), a szeszes italok és likőrök (194 millió euróval csökkentek), valamint a pálma- és pálma­mag­olaj (187 millió euróval csökkent) behozatala csökkent. Részletek
Weboldal
Email
Cookie