×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
H1

Hírlevél 2021. július 26.

2021.07.26 - 10:03
Augusztus 2-ig nyújt­hatják be a méhészek a kifizetési kéréseket az Országos Méhészeti Program keretében kiírt támoga­tásokra. És szintén augusztus 2-ig fogadja az APIA az idei második negyedévi gáz­olajár-támoga­tásra vonatkozó igénylé­seket. Az AFIR közzétette az úgy­nevezett átmenti időszak pályázataira érvényes pontozási rendszert. Bejelentette a 17.1-es (támogatás a növényi kultúrák és állatok biztosí­tására kifizetett összeg részleges megtérí­tésére) és a 9.1-es (termelői csoportok meg­alakí­tásának és működ­tetésének támogatása) intéz­kedések kiírását a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium. Még több újdonság a heti hírlevelünkben.

Támogatások

 • Mivel július 31-e szombatra esik, ezért augusztus 2-ig nyújt­hatják be a méhészek a kifizetési kéréseket az Országos Méhészeti Program keretében kiírt támoga­tásokra. A kért doku­mentu­mok listája itt érhető el. A támo­gatások célja a méhészeti termékek előállí­tásának és forgal­mazá­sának jobbítása. Nem önjáró méhészeti járművek (méhészeti utánfutó, méhész­pavilon), nem önjáró, a méh­kaptárok vándorlás alatti fel- és lerako­dására alkalmas eszközök, valamint az elit besorolású és szaporítási méhésze­tekben használt eszközök vásárlására lehet pályázni. Az intéz­kedésekre 51 128 000 lej támogatási keretet szánnak. A pénzt a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség ellenőrzése után folyósítják. A ki­fize­tésre azonban csak azok jogosultak, akik március 31-ig iktatták támogatás­igénylési szándékukat. Részletek

 • A mező­gazdasági munkálatok során használt gázolaj jövedéki adójának csökkentését célzó állami támogatási keret teljes összegét 393 089 000 lejre emelték, hogy biztosítsák a 2021. január 1-je és 2021. március 31-e közötti időszakra esedékes kifize­tésekhez szükséges pénz­forrásokat – közölte a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium. Az erre vonatkozó határo­zatot legutóbbi ülésén fogadta el a kormány. 2021-ben a kormány által erre a célra kiutalt 340,55 millió lejes összegből 303 088 000 lejt fizettek ki a 2020. július 1-je és 2020. december 31-e közötti időszakra, megmaradt 37 460 000 lej. A Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség adatai szerint azonban a 2021. január 1-je és 2021. március 31-e közötti időszakra 90 000 000 lejes összegre van szükség. Részletek

 • Augusztus 2-ig fogadják az idei második negyedévi gáz­olajár-támoga­tásra vonatkozó igénylé­seket a Mező­gazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség kirendelt­ségeinél. Idén a gázolaj-támogatás értéke literenként 1 lej 57 bani. A kedvez­ménye­zettek az április 1-je és június 30-a közötti időszakban vásárolt és felhasznált gázolaj ára utáni támogatást kérvényez­hetik. A kér­vé­nyeket elektronikus úton kell eljuttatni az APIA megyei kirendelt­ségeihez a kért dokumen­tumok eredetivel megegyező másola­tával együtt. Az APIA vezetősége felhívja az érintettek figyelmét, hogy az államilag ártámo­gatott gázolaj eladása vagy más célokra való felhasz­nálása kihágásnak minősül és 5 000–20 000 lejjel büntet­hető. Akik hamis adatok révén vettek fel támogatást, három évig elveszítik a támogatásra való jogosult­ságukat. Részletek

 • Közzétette a Vidéki Beruhá­zások Finan­szíro­zási Ügynök­sége az úgy­nevezett átmenti időszak pályázataira érvényes pontozási rendszert. A vidék­fejlesztési pályáza­toknál a maximális elérhető pontszám 100, így az kerül előnyösebb helyzetbe az országos kiváloga­tásnál, akinek a pályázata magasabb pontszámú. Egyelőre nem tudni, hogy mekkora lesz az indulási pontszám a kiírásoknál. Létezik egy minőségi küszöb minden pályázati hónapra, adott pontszám alatt nem lehet pályáza­tokat letenni, illetve feltölteni az ügynökség számító­gépes rendsze­rébe. Abban az esetben, ha nagyon sok a letett magas pontszámú pályázat, és az értékük lefedi a kiírásban szereplő pályázható összeget, az ügynökség számító­gépes rendszere leáll és nem engedi a további igénylések feltöltését. Részletek

 • Bejelentette a 17.1-es (támogatás a növényi kultúrák és állatok biztosí­tására kifizetett összeg részleges megtérí­tésére) és a 9.1-es (termelői csoportok meg­alakí­tásának és működ­tetésének támogatása) intéz­kedések kiírását a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium. A 17.1-es intéz­kedésre július 28-a és október 31-e között lehet pályázni – a szaktárca 31 200 000 eurót különít el erre, ebből az egyes gazdák által kifizetett biztosítás értékének a 70 százalékát térítik meg. A 9.1-es intéz­kedésre július 29-e és október 29-e között lehet pályázni, a meghir­detett keret­összeg 6 769 295 euró. A tervek szerint augusz­tusban a 6.1-es (a fiatalok vidéken történő meg­telepedé­sének támogatása), a 6.3-as (a kis és a családi gazdaságok 15 000 eurós támogatása) és a 16.4-es intézkedésnél (piaci szereplők partnerségi kapcsolatainak és a helyi piacok ki­alakítá­sának támogatása) lennének kiírások. Szeptem­berben pedig elindulna a 4.1-es intézkedés (a gazdaságok korszerű­sítése), a 4.1a intézkedés (gyümölcsösök létesítése és a gyümölcs­feldolgozás támogatása), a 4.2-es intézkedés (a mező­gazdasági termékek feldolgo­zásának támogatása), valamint a 6.2-es és 6.4-es intézkedések (a vidéki szolgáltatások létre­hozásának, illetve fejlesz­tésének támogatása). Részletek

 • Már igényelhetik a szarvas­marha­tartó gazdák azt a Covid-támogatást, amelyet nemrégiben sürgősségi kormány­rendeletben hagyott jóvá a kormány. Az augusztus 9-ig igényel­hető támogatást már nem a 2013-as referencia­évben meglévő állat­állományuk alapján kapják meg a gazdák, hanem a 2021. január 31-én meglévő állat­állományuk, illetve a januárban értéke­sített tej­mennyiség alapján. A juttatás értéke 142 lej állatonként, a januárban értéke­sített tej­mennyiség alapján folyósított támogatásé 232 lej 30 bani tonnán­ként. Ezt azonban csak akkor kapja meg az igénylő, ha az állatok után járó támogatást is kérte. A kormány összesen 225 500 000 lejt különített el a Covid-támogatások finan­szíro­zására, ebből 182 700 000 lejt a szarvas­marhákra járó jutta­tásokra, 42 800 000 lejt pedig a tej­mennyiségre járó támoga­tásokra szánnak. A vonat­kozó jogszabály szerint a járvány­segélyeket év végéig utalják a gazdák számláira. Részletek

Sajtószemle • Aktuális

 

 • Jelenleg 170 aktív afrikai­sertés­pestis-góc van az országban, közölte július 23-án az Állat­egészség­ügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság. Bihar megyében nyolc, Szatmár megyében három, Szilágy és Máramaros megyékben pedig egy-egy gócpontot regiszt­ráltak. Az intéz­mény összesen 46 203 fertőzött sertést tart nyilván. Az ANSVA közlemé­nyében emlékez­tetett, hogy 2019-től mostanig 3230 afrikai­sertés­pestis-gócot sikerült felszámolni. Az elmúlt egy hétben 54 új gócot jegyeztek és 9-et számoltak fel. Az afrikai sertés­pestist okozó vírus jelenlétét legelőször 2017. július 31-én jelezték Románi­ában. Azóta a nyilván­tartások szerint összesen 5811 vaddisznót fertőzött meg a kór 41 megyében. Részletek

 • Elkezdődött a búza aratása – a becslések szerint akár 12 millió tonna kenyér­gabonát is betakarít­hatnak idén, ami minden idők legjobb eredménye lenne. A termés különösen a nyugati ország­részben kimagasló, mind a minőség, mind pedig a mennyiség tekinte­tében. A Transyl­vania Invest gabona­kereskedő cég tulajdonosa azt mondja, a nyugati ország­részeken a hektáron­kénti termés­átlag 7 tonna körül van, a teljes termés pedig 12 millió tonna körül alakul majd, ami országos rekordszint. Romá­niában mostanáig 2018 jelentette az abszolút rekordot, amikor a hektáron­kénti átlag 4,8 tonna, a teljes termés pedig 10,1 millió tonna volt. 2017 és 2019 is kifejezetten jó évek voltak 10, illetve 9,9 millió tonnás terméssel. Tavaly az időjárás nagyon betett a búza­termesz­tőknek: a hek­táron­kénti termésátlag rég látott szintre, 2,5 tonnára süllyedt, s összesen 6,2 millió tonnát takarí­tottak be. A búza ára jelenleg 190 euró/tonna, ami 10 millió tonnás terméssel számolva 1 milliárd 900 millió euró bevételt jelent, 12 millió tonna esetén pedig 2 milliárd 300 millió euró lehet. Részletek

 • A július 20-i határidőig 14 239 kérést iktatott a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség azon gazdák részéről, akik fólia­sátorban vagy üveg­házban termesz­tenek paprikát, uborkát, paradi­csomot vagy padlizsánt. A de minimis, azaz csekély összegű támogatási program keretében országos szinten 1532,28 hektárra kértek támogatást. A legtöbb kérést, szám szerint 4500-at Olt megyéből iktatták, összesen 465,96 hektárra, a leg­keve­sebbet pedig a fővárosból, csupán egyet, 0,98 hektárra. Bihar megyében 225 kérést iktattak 24,64 hektárra, Szatmár megyében 86-ot, 8,6 hektárra, Máramaros megyében 46-ot, 6,21 hektárra, Szilágy megyében 38-at, 3,8 hektárra. A termé­nyeket november 2-a és december 2-a között kell értékesíteni, az elszámolási dokumen­tumokat pedig december 3-ig kell leadni. A csekély összegű támogatás értéke 2000 euró/zöldség­féle/1000 négyzet­méter, és összesen 150 millió lejt (30,785 millió eurót) szánnak a programra. Ez a négy éven át futó, úgy­nevezett Paradicsom-programot helyettesíti, amelynek felfüggesz­téséről azért döntöttek, mert a mező­gazdasági minisztérium számításai szerint a korábbi formájában nem érte meg folytatni. Részletek

 • Összesítettük a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Partium gyűjtő­pontjait Szatmár, Bihar, Máramaros és Szilágy megyékből. A Magyar Örökség Díjas program szervezését és lebonyolí­tását immár több éve a Magyar Gazda­körök és Gazda­szövet­kezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara és a Magyarok Kenyere Alapítvány végzi. A Partium Vidék­fejleszté­séért és Mező­gazdasá­gáért Egyesület Szatmár, Bihar, Szilágy és Máramaros megyékben vállalta a búza össze­gyűjtését. Azon települések listája, ahol a gyűjtő­pontok lesznek és ahol várják a felaján­lásokat ide kattintva érhető el.

 • Fokozni kell az erő­feszíté­seket és további intézke­désekre van szükség a házi méhek védelme érdekében – jelentette ki Nagy István magyar­országi agrár­miniszter az európai uniós Környezet­védelmi Tanács informális ülésén Ljublja­nában. Öröm­telinek nevezte, hogy májusban elindult az európai unió kísérleti projektje a vad beporzók monitoro­zására. A tárca­vezető szerint fokozott figyelmet kell fordítani a növényvédő szerek, a rovarirtó szerek és az egyéb vegyszerek beporzókra gyakorolt hatásának vizsgálatára. Emellett elenged­hetetlen a beporzók élőhely-csökke­nésének megállítása és azok helyre­állítása a vidéki és települési környe­zetben egyaránt. A növény­védő szerek kockázat­értékelése során a házi méhekre és a vad beporzókra gyakorolt hatást megfelelő súllyal kell figyelembe venni és el kell kerülni a legnagyobb kockázatot jelentő növényvédő szerek indokolatlan használatát – tette hozzá. A miniszter előre­mutatónak tartja, hogy a biológiai sokféleség megőrzési keret­stratégia kapcsán a vadon élő fajok mellett a termesztett és házasított fajok genetikai sokféle­ségének megőrzése is nevesítve lett. Részletek
Hírlevél 2022. augusztus 10.
A paradicsom-termesztési támogatás kifizetésének örülhetnek a gazdák és kiderült: október 16-tól folyósítják a területalapú támogatás előleg-összegeit. Gyengébb lesz a Romániai búzatermés a tavalyinál, de a mezőgazdasági miniszter szerint aggodalomra nincs ok. Hírlevelünkből kiderül az is, hogy hányféle genetikailag módosított növény engedélyezett az EU-ban.
Hírlevél 2022. augusztus 3.
Továbbra is gondokat okoz a hőség és az aszály: a növények mellett a nagy meleg az állatokat is megviseli. Romániában napról napra nő az aszály sújtotta területek száma. Jó hír viszont, hogy nő a területalapú támogatás összege és a gyümölcstermesztők is pénzbeli segítségben részesülhetnek.
Hírlevél 2022. július 20.
Továbbra is a legfontosabb téma az aszály a romániai mezőgazdászok körében. A gabonatermesztésre vonatkozó előrejelzések túlzottan optimisták voltak - a mezőgazdasági minisztérium pedig most készül öntözőrendszerek kiépítésére pénzt elkülöníteni. Augusztus elején a Szatmár megyei Nagykárolyban tartják a régió legszínesebb borászati rendezvényét - erről is olvashat hírlevelünkben.
Cookie