×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírek

Hírlevél 2021. július 5.

2021.07.06 - 20:07

 

Támogatások

 

  • A paradicsom­termesztőket támogató programnak „nulla hatása volt”, és sok helyen „masszív csalások” történtek – jelentette ki a mező­gazdasági miniszter. Adrian Oros azt mondta, az úgy­nevezett para­dicsom­program keretében a négy év alatt összesen csaknem 200 millió euró támogatást osztottak ki a termesz­tőknek, a kezde­ményezés azonban nem érte el a kívánt hatást, a négy esztendő alatt ugyanis folya­matosan nőtt az import. Ezért a programot ebben a formában megszün­tették, és indítottak egy újabbat, amelynek keretében a paradicsom mellett más zöldségek védett területen való termesz­tésére is igényelhető a csekély összegű támogatás. Erre a programra 150 millió lejt fordítanak idén. A tárca­vezető szerint ugyanakkor nagyon sok helyen „masszív csalások” is történtek a para­dicsom­program keretében. „Egyetlen megyében végzett egyszeri ellenőrzés során 417 fiktív igénylési dossziéra bukkantak” – fogalmazott a mező­gazdasági miniszter. Részletek

  • Augusztus 9-ig kérvé­nyezhetik a tej- és hús­hasznú szarvas­marhákat tenyésztő gazdák az úgynevezett Covid-támogatást a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynök­ségtől. A fize­tendő összegek a gazdaságok január végén meglévő állomá­nyaira, és az idei év első hónap­jában leadott tej után is járnak. A múlt heti kormány­ülésen elfogadott rendelet tulajdon­képpen egy 2021. december 31-ig érvényes állami támogatási rendszert hoz létre a szarvas­marha-tenyésztők tevékeny­ségének támoga­tására a COVID–19 járvány által kiváltott gazdasági válsággal össze­függésében, a járvány okozta veszte­ségek kompen­zálása érdekében. A tá­mogatási keret­összege 225 537 713 lej, ebből 182 708 014 lejt a húshasznú, 42 829 698 lejt pedig a tejhasznú szarvas­marhák tenyésztői kapnak. A mező­gazdasági termékek elsődleges terme­lésével foglalkozó vállal­kozások számára nyújtható támogatás összege nem haladhatja meg az 1 109 000 lejt. Részletek

  • Magyar Lóránd parlamenti képviselő május végén tolmácsolta a gazdák kérését a mező­gazdasági minisz­térium felé azzal kapcso­latban, hogy hosszab­bítsák meg az APIA-nál leadandó terület­alapú támoga­tásról szóló kérvények leadási határ­idejét – a 38, mező­gazdasággal foglalkozó vállalko­zásból és több száz magán­személyből álló csoport azért kérte a határidő-hosszab­bítást, mert a szélső­séges időjárás és árvizek miatt 30-40%-os veszte­ségük körvona­lazódott az őszi és a tavaszi vetésnél is az előző évhez viszonyítva. Mivel a gazdál­kodók kérése már a leadási határidő lejártával érkezett Magyar Lórándhoz, így a parlamenti képviselő által leadott, a hosszabbítás lehető­ségére rákérdező, írásban letett kérdés is később született, a mező­gazdasági minisztérium pedig nemleges választ fogalmazott meg. Részletek

  • A Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség tíz tájékoztató karavánja fogja járni az ország régióit – jelentette be az intézmény igazgatója. Adrian Pintea szerint a cél az, hogy a gazdák első kézből szerezzenek információt a legfrissebb kiírásokról. „A támogatási források lehívá­sában nagyon sokat számít a tájékozottság. Az a célunk, hogy a hazai gazdák napirenden legyenek minden fontos kiírással kapcso­latban. Különösen most, az átmeneti időszakban kell kiemelt figyelmet fordítanunk az új informá­ciókra, de a Közös Agrár­politika előnyeit is csak akkor tudják élvezni gazdáink, ha tisztában vannak az egyes programok előírá­saival” – fogalmazott az APIA igazgatója. Azt mondta az egyes régiókban élő gazdákat időben tájékoz­tatni fogják arról, hogy pontosan mikor fog telepü­lésükön tartózkodni az ügynökség tájékoztató karavánja. Részletek

 

Sajtószemle • Aktuális

 

  • A megyei mező­gazdasági igazgató­ságoktól kapott információk szerint 2020 őszén az országban 3 107 969 hektár területet vetettek be, amiből repce 430 074 hektár, búza, rozs vagy tritikálé 2 183 903 hektár, árpa 321 912 hektár, őszi árpa 96 918 hektár, zab pedig 3012 hektár volt. Június 2-ig a tavaszi vetések idején 4 726 999 hektár mező­gazdasági területet vetettek be, amiből 2 530 003 hektár kukorica, 1 199 136 hektár napra­forgó és 148 003 hektár szója volt. A minisz­térium szerint a tervezett 5,41 millió hektár 87,4 százaléka lett bevetve. A Szatmár megyei adatok tekintetében: 2020 őszén 67 599 hektár területet vetettek be, amiből 15 000 hektár repce, 44 397 hektár búza, rozs vagy tritikálé, 2700 hektár árpa és 400 hektár őszi árpa volt. 2021 tavaszán 97 380 hektár mező­gazdasági területet vetettek be, 50 120 hektárt kukori­cával (ez 71 százaléka a tervezett 70 590 hektárnak), 28 500 hektárt napra­forgóval (ez a tervezett 29 000 hektár 98,28 százaléka), valamint 5000 hektárt szójával (ami a tervezett 8000 hektárnak a 62 százaléka). Részletek

  • Egyre több Szatmár megyei telepü­lésen van jelen az afrikai sertés­pestis – a Szatmár Megyei Állat­egészség­ügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság pénteki adatai szerint a kórt pillanat­nyilag kilenc telepü­lésen jelen­tették a megyében: Szaniszlón, Mező­petriben, Gencsen, Halmiban, Köké­nyesden, Csedregen, Börvelyben, Újkál­mándon és Pórtelken. A ha­tóság ismételten felhívja a figyelmet, hogy csak és kizárólag azok a sertések kerülnek leölésre, amelyeket a vírus által érintett gazdasá­gokban neveltek. Hang­súlyozzák továbbá, hogy a gazdáknak kötelező módon be kell jelenti az állatokat az országos adat­bázisba, annál is inkább, mert a nem regisztrált állatok után kártala­nítási összeget sem tudnak fizetni. Ami pedig az állat­vásárokat illeti, azok a fertőzésre való tekintettel továbbra is zárva maradnak. Az Állat­egészség­ügyi és Élelmiszer­biztonsági Igazgatóság korábban arra figyel­meztette a gazdákat, hogy nem szabad őket étel­maradékkal (moslékkal) táplálni, de olyan szénával sem, melyet a fertőzés­gócnak nyilvánított területek valamelyikén kaszáltak. Részletek

  • A Vidéki Beruházások Finan­szírozási Ügynök­ségének Bihar megyei székhelyén aláírta négy személy, a külföldön élő fiatalok haza­csábítása céljából létrehozott pályázati program szerződését. Három fiatal­ember 28 éves, külföldön mező­gazdasági szektorban dolgoztak az elmúlt öt évben, a negyedik kedvez­ményezett egy hölgy, aki szülés után ment külföldre a férjével, hogy egzisz­tenciát tudjon teremteni a gyerekeinek. A be­nyújtott projektek közül három 40, egy pedig 50 ezer eurós finanszí­rozást kap. A 6.1-es intézkedés keretében 10 projektet bíráltak el pozitívan, ezekből négy Bihar megyei. A pro­jektek benyújtási határideje egyébként július 5-e. A Vidéki Beruhá­zásokat Kifizető Ügynökség január 4-től újraindította a fiatal gazdák megtele­pedése 40, illetve 50 ezer eurós támoga­tásának pályázta­tását azon fiatalok számára, akik haza szeret­nének jönni külföldről és itthon mező­gazdasági vállal­kozást indítani. Részletek

  • Az Európai Uniónak a gazdál­kodás környezeti hatásainak csökken­tésére vonatkozó célki­tűzései jelentősen csökkent­hetik a növény­termesztést, és az EU-t nettó gabona­importőrré változ­tathatják – közölte a Coceral gabona­ipari csoport. A tavalyi „Farm to Fork” (Farmtól a villáig) stratégia értelmében az Európai Bizottság 2030-ra kitűzött céljai között szerepel az ökológiai termelés kiter­jesztése a mező­gazdasági területek 25 százalékára a jelenlegi 8 százalékról, és a növény­védő szerek haszná­latának 50 százalékos csökkentése. A cél­kitűzé­seket az agrárszektor képviselői irreálisnak minősí­tették, hangoztatva a környezeti normák közötti megosztott­ságot, amelyek miatt folytatták az EU következő többéves mező­gazdasági támogatási programjára folytatott tárgya­lásokat. A javasolt zöld célok csökkent­hetik a közönséges búza – az EU fő gabonájának – termelését, 2030-ra mintegy 109 millió tonnára az idén várható 128 millióról – közölte a Coceral elemzésében. Részletek

  • Újabb ménnel segíti a magyar­országi Agrár­minisz­térium az erdélyi ló­tenyésztést. Ezúttal kisbéri félvér fajtájú mén került Erdélybe, a Kovászna megyei Sepsi­bodokra. Nagy István magyar agrár­miniszter kifejtette: a Széltoló névre keresztelt állat felmenői között meg­talál­ható egy híres oltszemi mén is, amely mintegy száz évvel ezelőtt került el a telepü­lésről, így a most átadott lóval a fajta visszatért hazájába. A kis­béri félvér mén egy tavalyi kezde­ményezés folytatá­saként került a határon túlra. 2020 júniusában négy, különböző fajtájú, kiváló küllemű, magyar tenyésztésű mént indított útnak az agrár­miniszter Erdélybe, elsősorban annak vizsgálatára, hogy azok az ottani, heterogén lóállományra milyen hatást gyakorol­hatnak. A négy mén, négy különböző magyar tulajdonú gazdaságba került olyan területi eloszlásban, amely biztosítja azt, hogy minél több erdélyi tenyésztő és tartó elérhesse azokat. Részletek
Cookie