Hírlevél 2020. június 27.

Hetente frissülő hírlevelünkből értesülhet a jelenlegi támogatásokról és egyéb hasznos információkról!

 

Támogatások

  • Június 30-án indul az Országos Vidék­fejlesz­tési Program keretében meghirdetett, a gyümölcs­termesztők támoga­tására irányuló pályázat. Az úgy­nevezett 9.1a alintéz­kedés révén a 1 985 644 ezer eurót lehet lehívni. A keret­összegre kifejezetten olyan, a gyümölcs­termesztési ágazatban 2014. január 1-je után létrehozott termelői csoportok pályáz­hatnak, amelyek bele­illenek a kis- és közép­vállal­kozások meg­hatá­rozásába. A 9.1a. alintéz­kedés célja a gyümölcs­termesztők általános teljesít­ményének javítása, az elsődleges termelők piaci integrációja, a termelők jövedel­mének növelése a termelés közös marketingje, valamint a rövid beszerzési láncok létre­hozása révén, illetve a környezet- és éghajlat­védelmi előírá­soknak való megfelelés. A 100 száza­lékban vissza nem térítendő támogatás nem halad­hatja meg az első öt évben forgal­mazott termék értékének a 10 százalékát és legfeljebb évi 100 000 euró lehet. A 9.1a al­intéz­kedés bővebb leírása illetve a vonatkozó pályázati útmutató itt érhető el. További részletek
  • Közzétette a Vidéki Beru­házások Finan­szírozási Ügy­nök­sége az erdei és mezei infra­struktúra fejlesz­tésére szolgáló 4.3-as intézkedés pályázati útmutatóját. Az ennek keretében pályázható 4.3a jelű alintéz­kedés kifeje­zetten a mező­gazdasági terme­lékeny­séget segítő öntöző­rend­szerek, locsoló­berende­zések, pumpa­házak kiépí­tésére és fel­szere­lésére. 100 száza­lékban vissza nem térítendő, támogatás értéke projek­tenként legtöbb 1 millió euró. Az öntöző­rendszerek fejlesz­tésére pályázó gazdák vagy mező­gazdasági vállalatok a beruházás teljes értékének legfeljebb 30 százalékára kérhetnek támogatást. A Vidéki Beru­házások Finan­szírozási Ügy­nöksége még nem közölte, hogy mikor indul a pályázat.
  • Július 1-jén indul a fiatal gazdák támo­gatására irányuló pályázati program – jelentette be Adrian Oros mező­gazda­sági miniszter. Az úgy­nevezett 6.1-es alintéz­kedésre, amely a fiatalok vidéken való meg­tele­pedését ösztönzi, 20 millió eurót különített el a szak­tárca. A kedvez­ménye­zettek legtöbb 50 000 eurós támo­gatásban része­sülnek, a gazdaság SO-euró értékétől függően. A pénzt két részletben kapnák meg, sikeres pályázat esetén a szerződés meg­kötése után mindjárt a teljes összeg 75 száza­lékát, a második részletet pedig legtöbb három év után. A meg­telepe­dési támo­gatással párhu­zamosan az állami föld­alapból a fiatalok legtöbb 50 hektár földet is kaphatnak bérleti szerződés alapján, amennyiben abban a régióban, ahol tevé­keny­kedni kívánnak, van erre lehetőség. Részletek
  • Módosította a terület­alapú támo­gatások igény­lésének menetét a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisz­térium. Az ellen­őrzések augusztus 3-i kezdési időpontját előre­hozták július elsejére. A változtatás nem érinti a menet­rend többi részét, a tervek szerint tehát október 16-a és november 30-a között folyósítják a gazdáknak a támogatás előlegét, december 2-a és 2021 március 31-e között pedig lezárják a kifize­téseket. A Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügy­nökség jelentése alapján március 2-a és június 15-e között 9 814 937,86 hektárra 826 964 terület­alapú támoga­tásra vonat­kozó igénylést iktattak. A tavalyi eszten­dőhöz képest 17 307-el csökkent a kérések száma, de 170 206 hektárral nőtt annak a mező­gazda­sági területnek a mérete, amelyre támogatást kértek. Részletek

Aktuális – Sajtószemle

  • 500 száza­lékkal drágul a tej a termelőtől a fogyasztóig vezető úton – mutat rá az Agro­inteli­gența gazdasági portál. Míg a gazdáktól literen­kénti legtöbb 1 lejes áron vásárolják fel a tejet, addig a boltok polcain 5-6 lejért értékesítik. Emellett az előállított tejföl, illetve vaj is tiszta nyereség, a fogyasztó elé kerülő tej zsír­tartalma ugyanis jóval alacso­nyabb, mint a gazdától felvásárolt tejé. A portál szerint a vaj kilón­kénti ára 60 lej, így, ha ezt is számoljuk, a tejfel­dolgozók és forgal­mazók által használt árrés sokkal magasabb az említett ötszörös szorzónál. Részletek
  • A kis gazdaságok túlélésének kulcsa a szövet­keze­tekbe való tömö­rülés – mutatott rá Magyar Lóránd, az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti képvise­lője. Elmondta, az idén az elmúlt évekhez képest 117 ezer személlyel keve­sebben igényeltek terület­alapú támogatást, azonban 170 ezer hektárral nagyobb területre tették ezt. A mező­gazda­sági szak­politikus szerint a jelenség leg­való­színűbb oka, hogy a kisebb területen gazdál­kodók feladják a mező­gazda­sági munkát, és a nagy mező­gazda­sági területek tulaj­donosai lecsapnak a fel­szabadult termő­földekre, ezáltal családok adják fel a falusi életet, ez pedig nem jó tendencia. Részletek
  • Az ősszel bevetett 2,9 millió hektárból több mint 1,2 millió hektárnyi vetést, 30%-ot meghaladó mértékben sújtott az aszály – mutatta be a kárfelmérő bizottságok által végzett felmérések összesített adatait kedd este Adrian Oros mező­gazda­sági miniszter. Hozzátette, ezekre a kártérítést az őszi munkálatok előtt fizetik ki a gazdáknak. A kár­téríté­seket nem lehet európai alapokból kifizetni, azonban a mező­gazdasági minisz­térium jelenleg rendelkezik a szükséges forrásokkal az aszálykárok meg­térí­téséhez – mondta a miniszter a B1 TV műsorában. Felhívta a figyelmet ugyan­akkor arra is, hogy az elmúlt idő­szakban bekö­vetkezett áradások okozta károk meg­téríté­sére még nincsenek alapok a minisz­térium büdzsé­jében. Részletek
  • Romániában 5000 olyan 90 és 100 év közötti gazdálkodó van, aki igényelte a terület­alapú támogatást. Erről Adrian Oros mező­gazdasági miniszter beszélt egy online interjúban. Ez csökkenés a tavalyi évhez képest, amikor 6900-an igénylő volt ebből a kor­csoportból. Tájékoz­tatása szerint az előző eszten­dőhöz viszonyítva idén 1500-al magasabb a 18 és 25 év közötti igénylők száma, a 45 és 50, illetve a 50 és 60 évesek kategó­riájában 2000-el vannak többen. Jelentősen csökkent nem csupán a 90 és 100 év közöttiek, hanem a 60-70 és 70-80 év közöttiek száma is az igénylők körében. Részletek
  • Ludovic Orban miniszter­elnök a legutóbbi kormány­ülésen azt kérte Adrian Oros mező­gazda­sági minisztertől, tárgyaljon az Európai Bizott­sággal annak érdekében, hogy a gazdák szeptember 1-jén, az őszi mező­gazdasági munkálatok elkezdése előtt megkapják az egységes terület­alapú támogatás előlegét. A tárca­vezető azt mondta, ezzel kapcso­latosan már elkezdődtek az egyez­tetések és nem Románia az egyetlen ország, amely ilyen jellegű kéréssel fordul a bizott­sághoz. Tájé­kozta­tása szerint azonban a szep­tember 15-i dátum lehet a legkorábbi, amikor elkezdhetik az előlegek folyó­sítását a gazdáknak. Ez azt jelenti, hogy legfeljebb egy hónappal korábban juthatnak pénzhez a gazdák. Részletek