×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
H1

Hírlevél 2021. május 10.

2021.05.10 - 09:01
Egy hét múlva lejár az egységes területlapaú támogatások igénylésének határideje. Szombatig igényelhető a fokhagytermesztőknek szánt de minimis támogatás. Elkezdte az APIA a termeléshez kötött növénytermesztési támogatások folyósítását. Módosult az országos méhészeti program jóváhagyásáról szóló kormányhatározat.
hirlevel-cseresznyefavirag.jpeg

Támogatások
 

  • Május 15-ig kérvényezhetik az érintett gazdák a fok­hagyma­termesz­tőknek szánt de minimis (csekély összegű) támogatást. A kormány döntése értel­mében legtöbb 3000 eurót utalnak, a kedvez­ménye­zettek legkevesebb 3 hektáron kell fokhagymát termesszenek, és hektá­ronként leg­kevesebb 3000 kg-ot kell értéke­sítsenek, továbbra is július 1-je és november 22-e között. Az el­számolási időszak november 29-én érne véget. A jelent­kezőknek személyi igazol­ványuk és bank­számla­kivonatuk mellett a termelői bizonylatot és a területileg illetékes polgár­mesteri hivatal által kibocsátott, a termőföld méretét igazoló dokumen­tumot is be kell nyújtaniuk a megyei mező­gazdasági igazgató­ságokhoz. A fok­hagyma­termesztők de minimis támogatására irányuló program 2019-ben indult. Tavaly 1096 személy részesült a kedvezményben, szemben a 2019-es 341-es számmal. Részletek

  • Május 7-én elkezdte a Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügynökség a termeléshez kötött növény­termesz­tési támo­gatások folyósítását. A szója­termesztők hektá­ronként 236,44 eurót kapnak, a lucerna­termesztők 103,81 eurót, a borsó- és babter­mesztők 115,76 eurót, a lenter­mesztők 238,92 eurót, a vetőmag­burgonya termesztői 1 441,74 eurót, a rizs­termesztők 1 166,70 eurót, a komló­termesztők 524,32 eurót, a cukor­répa­termesztők pedig 804,60 eurót hektá­ronként. Azok a gazdák, akik szabadon termesz­tenek paradi­csomot, hektá­ronként 2 013,09 eurót kapnak, míg az uborka­termesztők 3 391,41 eurót. Azok a gazdák, akik üveg- vagy fólia­házban termesz­tenek zöldséget (paradicsom, padlizsán, paprika, uborka) hektáron­kénti 4 844,44 euróra jogosultak. A szilva, cseresznye­szilva, alma, cseresznye, meggy és a barack termesztői hektá­ronként 228,28 eurót kapnak. Az étke­zésre szánt burgonyát termesztők pedig hektáron­ként 991,79 eurót. A szak­tárca számításai szerint a terme­léshez kötött közvetlen támoga­tásból 46 000 gazda részesülhet. Részletek

  • Csupán néhány nap maradt még, amíg a gazdák kérvé­nyezhetik az egységes terület­alapú támogatást. A Mező­gazdasági Kifizetési és Inter­venciós Ügy­nökség (APIA) felhívja azon gazdák figyelmét, akik még nem nyújtották be egységes agrár­támo­gatási kérel­müket, hogy május 17-e a határidő, ameddig ezt meg­tehetik. Az APIA május 3-i közle­ménye értel­mében eddig 632 831 igénylést nyújtottak be, összesen 5 068 754 hektár területre. A korona­vírus-járvány miatt elektronikus úton kell eljuttatni a dokumen­tációt az APIA-hoz, nem kell szemé­lyesen bemenni a kirendelt­ségre – nyomaté­kosítják. Az 50 hektárnál nagyobb területen gazdál­kodóknak az APIA megyei székhelyén kell benyúj­taniuk igény­lésüket, a kisebb területen gazdál­kodók online is megte­hetik ezt, az IPA-Online alkal­mazáson keresztül. A május 17-e után leadott kérésekre napi 1 százalékos késedelmi kamatot számolnak fel. Részletek

  • Elfogadta legutóbbi ülésén a kormány azt a hatá­rozatot, amely kiegészíti és módosítja a 2020-2022 közötti időszakra vonatkozó országos méhészeti program jóvá­hagyásáról szóló, 339/2020-as kormány­határozatot. A Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint a méhészek május 31-ig nyújt­hatják be jelent­kezési iratcso­mójukat. Az uniós méhészeti után­pótlási támogatási intézkedés keretében a szilárd fehérje­termékek vásárlását valamint méhészeti kiegészítők vásárlását is támogatják. Utóbbi kategóriába tartozik a királynő-tenyésztő inkubátor, a szállító inkubátor, mikroszkóp, termékenyítő eszközt és termé­kenyítő fecskendőt tartalmazó mesterséges megtermé­kenyítő-készlet is. A fizetési kérelem és a kísérő dokumentumok benyújtási határideje július 31-ről augusztus 1-re módosult, de az elfogadott határozat kivételt is előír. Indokolt esetben a fizetési kérelem és a kísérő dokumen­tumok benyújtását december 31-én is elfogadják. Részletek

Sajtószemle • Aktuális
 

  • Összegyűlt a „Mentsük meg a méheket és a gazdákat!” európai kezde­­ménye­­zéshez szükséges 24 ezer aláírás Romániában. Bár megvan a hét tagállam, amely teljesítette az európai polgári kezde­ménye­zésekre vonatkozó feltételeket, a civil szervezetek folytatják a kampányt, hogy sikerüljön teljesíteni az uniós szinten megkövetelt egymillió aláírást. A kezde­ményezés célja, hogy az Európai Unió támogasson egy olyan mező­gazdasági modellt, amely lehetővé teszi a gazdák és a természet számára, hogy harmóniában éljenek. Ehhez a peszticidek haszná­latának legalább 80%-os csökken­tését kell elérni 2030-ig. Támogatja ugyanakkor a biológiai sokféleség helyre­állítását és a mező­gazdasági termelőket a beporzó­barát gazdál­kodásra való átállásban. Időszerű­ségét az adja, hogy napjainkban egyre több hír számol be a globális mértékű rovar pusztulásról, valamint a biológiai sokféleség drasztikus csökke­néséről, amelynek meg­állítása közös felelős­ségünk. Részletek

  • Új eszközt terjesztett elő a külföldi támogatások egységes piacon belüli torzító hatásainak kezelése érdekében az Európai Bizottság. Ennek célja, hogy felszámolja az egységes piacot érintő azon joghézagot, amelyből adódóan a nem uniós tagállamok kormány­zatai által nyújtott támoga­tásokat jelenleg nem ellenőrzik, míg a tagál­lamok által nyújtott támoga­tásokra szigorú vizsgálat alkalmazandó. Az új eszközt úgy alakí­tották ki, hogy bármilyen piaci helyzetben hatékonyan lehessen kezelni az egységes piacon belül torzító hatással járó és az egyenlő verseny­feltéte­leket károsító külföldi támoga­tásokat. Az eszköz a szintén elfogadott, aktualizált uniós ipar­stratégia megvalósí­tásának kulcs­fontosságú elemét képezi, mivel előmozdítja a tisztességes és verseny­képes egységes piacot, és ezáltal megfelelő felté­teleket teremt az európai ipar prosperá­lásához. Valdis Dombrovskis, ügyvezető alelnök, az ember­központú gazdaságért és kereskede­lemért felelős biztos szerint az új eszköz egyenlő verseny­feltételeket fog teremteni az EU-n belül, és pozitív változásokat ösztönöz, miközben megőrzi a közösség gazdasági ereje szem­pontjából létfon­tosságú nyitottságot. Részletek

  • Élelmiszerként is forgalomba lehet hozni a jövőben a közönséges lisztbogár lárváját az Európai Unió területén. Ez az első eset, hogy egy rovarfaj étkezési céllal kapott uniós engedélyt. A döntést az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság januári jelentése előzte meg, melyben emberi fogyasz­tásra alkal­masnak nyilvání­tották a liszt­kukacból készített élelmi­szereket. Az uniós ügynökség véleménye szerint ugyanis a liszt­kukacból származó készít­mények meghatá­rozott tenyésztési és elkészítési feltelek mellett biztonsá­gosak, egészsé­gesek és magas fehérje­tartalmúak. Az uniós döntés minden tagállamra érvényes, noha Magyar­ország ellenezte az engedé­lyezést – álláspontja szerint nincs olyan mértékű fehérje­hiány Európában, amely indokolná a rovar­fehérjék étkezési célú felhaszná­lását, ráadásul a kontinensen hagyománya sincs ezen fehérje­források fogyasz­tásának. Eddig 15 rovarfajta forgalma­zására adtak be kérelmet, ebből 11 már elindult az enge­délyez­tetési eljárás labirintu­sában, de amelyik már egészen biztosan megkapta az engedélyt és hamarosan megjelenhet a keres­kede­lemben, az a lisztkukac. Részletek
Hírlevél 2021. szeptember 20.
Közvitán az a kormány­határo­zat, amely a méhészeti ágazat de minimis támoga­tásáról rendelkezik. Közzétették a egységes terület­alapú támogatás, a redisztributív támogatás, illetve a zöldítési és a fiatal gazdáknak járó támogatás tervezett értékét. Szeptember 15-től meg­nyitották azt a hatodik időszakot, amikor benyújt­hatók az erdősítési támoga­tások kérelmei. Az APIA elkezdte a szarvas­marha­tenyésztőknek szánt, úgynevezett Covid-támogatás folyósítását.
Hírlevél 2021. szeptember 13.
Az Országos Vidék­fejlesztési Program keretében 87 millió euró támogatást kínálnak a kis méretű gazda­ságok felzárkóztatására. Októbertől 1 millió euróra pályáz­hatnak a hazai önkor­mányzatok a 4.3-as intézkedés keretében a vidéki infra­struktúra fejlesztésére, mező­gazdasági utak létesítésére és korszerűsítésére. Átlépte a 230 ezres határt a Romániában nyilván­tartott traktorok száma. Háromszáz­negyven romániai állatorvosi körzet áll üresen, mert nem találnak szakembert a működte­téséhez. Sikeres volt a Partiumi Falugazdász Hálózat Vidék a városban rendez­vénye.
Hírlevél 2021. szeptember 6.
Idén ősszel 52 millió lejt különí­tenek el a méhészeti ágazat de minimis támoga­tásának finan­szíro­zására. Október 18-án kezdi az egységes területalapú támogatási kérelmek előlegének a folyósítását az APIA. A támogatási összeg 5 százaléktól akár 100 százalékos megvonását is kockáztatják azok a gazdák, akik engedély nélkül égetik el a száraz növényeket, illetve azok marad­ványait a szántó­földeken valamint a legelőkön. Az energia­árak növeke­dése és más tényezők átlagban 10-12 százalékos élelmiszerdráguláshoz vezethetnek a következő hóna­pokban, és a sertés­hús, a tejtermékek és a kenyér drágulása ennél is nagyobb mértékű lehet.
Cookie