×
Partium Vidékfejlesztéséért és Mezőgazdaságáért Egyesület
Hírlevél

Hírlevél, 2021. június 7.

2021.06.07 - 22:30

Támogatások

  • Legkésőbb július 15-én indulnak a következő két év AFIR által lebonyolított vidék­fejlesztési programjai – jelentette be Adrian Oros mező­gazdasági miniszter, hangsúlyozva összesen 3,2 milliárd eurót hívhatnak le a hazai gazdák. A 2021–2022-es átmeneti időszakban csak olyan kezdemé­nyezések támogat­hatók ebből a pénzből, amelyek részét képezik az Országos Stratégiai Tervnek. A tárca­vezető tájékoztatása szerint mező­gazdasági beruhá­zásokra az elkövetkező két évben 760 millió euró hívható le, míg 2014–2020 között csupán 840 millió euró állt a gazdák rendelkezésére. A gyümöl­csösökben tervezett beruházásokra például 122 millió eurót különítettek el. A 4.2-es intézkedésre, amely a mező­gazdasági termékek feldolgo­zására, értékesí­tésére vagy fejlesztésére irányul, 140 millió eurót szánnak, a gyümölcs­feldolgozást, termék­népszerű­sítést és az értékesítést szolgáló 4.2a jelű intézkedés esetében 10 millió eurót. A mező­gazdasági infrastruktúra fejlesztésére és moderni­zálására létrehozott 4.3-as alintézkedésre 100,66 millió eurót szánnak, míg a fiatal gazdák vidéki megtelepedését szolgáló 6.1-es alintézkedésre 100 millió eurót. A 6.2-es intézkedés (nem mezőgazdasági tevékenységek elindítása és fejlesztése) 50 millió eurót, a kis farmok támogatását célzó 6.3-as alintézkedésre 87 millió eurót szánnak. Állatjóléti támogatásokra (14-es intézkedés) 273 millió euró van elkülönítve. Részletek

  • Még nincs konkrét határidő arra vonatkozóan, hogy a szarvas­marha­tartók mikor kapják meg azt a támogatást, amelyet a korona­vírus-járvány miatt ítéltek meg számukra. Ezt maga Adrian Oros mezőgazdasági miniszter ismerte el – állítása szerint a sürgősségi kormány­rendelet tervezete a pénzügy­minisztéri­umban van, amint a szaktárca a kabinet elé terjeszti, elfogadják azt. A szarvas­marha­tartó gazdák a referencia­évnek számító 2013. január 31-én nyilván­tartásba vett állat­állomány alapján kapják az úgynevezett ANT-szubvenciót (átmeneti kiegészítő támogatás). Azóta viszont sokan eladták vagy levágták az állataikat, a becslések szerint 220 000 állatról és mintegy 17 ezer gazdáról van szó, ők jogtalanul veszik fel a támogatást. Ezt az anomáliát számolná fel a minisztérium, a fenn­maradó összegeket úgynevezett Covid-támoga­tásként akarja odaadni az állat­állománnyal rendelkező szarvas­marha­tartó gazdáknak. A mező­gazdasági minisztérium által korábban közzétett rendelet­tervezet szerint a 182 708 014 lejt különí­tettek el az ANT-támogatásra, ami a regisz­terekben szereplő 1 285 977 szarvas­marha után utalnak ki – ez azt jelenti, hogy állatonként 142,08 lejt kapnak a gazdák. Részletek

Sajtószemle • Aktuális

  • Sikeresnek és eredmé­nyesnek ítélte meg a partiumi falu­gazdászok munkáját Magyar­ország Agrár­minisz­tériuma, így folytatódik a program – jelentette be Magyar Lóránd. A Partiumi Falugazdász Program koordinátora több kollégája részvételével Dr. Torda Mártával, a magyar Agrár­minisztérium Kárpát-medencei Együtt­működések Főosztályának főosztály­vezetőjével, Mészáros Balázs vezető-kormány­főtaná­csossal és Merkatz László szakmai támogatóval tartott munka­megbeszélést. Ezen a találkozón közölték a magyar­országi küldöttek a hírt. „A talál­kozón szó esett a következő év új kihívásairól is, tehát munkából most sem lesz hiány!” – írja Facebook-bejegy­zésében a parlamenti képviselő, az alsóház mező­gazdasági szak­bizott­ságának az alelnöke. A partiumi falu­gazdászok 2018-ban kezdték el a munkát, három szak­emberrel, Szatmár megyében – a helyi hálózatokat a Partium esetében a közös történelmi múltra, a többnyire azonos természeti adottságokra és közös problé­mákra alapozva összevonták, így jött létre a Partiumi Falugazdász Hálózat. Ennek keretében Bihar megyében hét, Szatmár megyében hat, Szilágy megyében három, Máramaros megyében pedig egy falu­gazdász tevékenykedik. Részletek

  • Az ENSZ Élelmezésügyi és Mező­gazdasági Szervezete (FAO) számításai szerint a májusi árindex 127,1 pont lett, 4,8 százalékkal (5,8 ponttal) magasabb az áprilisinál és 36,1 ponttal (39,7 százalékkal) magasabb az egy évvel korábbinál. Májusban a mutató már a 12. egymást követő hónapban emelkedett és 2010 októbere óta a legnagyobb mértékben nőtt havi össze­vetésben. A szemes­termények árindexe áprilishoz képest 6 százalékkal (7,6 ponttal) 133,1 pontra, 2013 januárja óta a leg­magasabb szintre ugrott. Az index tavaly májushoz viszonyítva 36,6 százalékkal (35,7 ponttal) emelkedett. A termény­csoporton belül a kukorica drágult a leg­jelentő­sebben, árindexe 8,8 százalékkal (12,9 ponttal) 75,6 pontra, 2013 januárja óta a legma­gasabb szintre nőtt havi össze­vetésben. Tavaly májussal össze­vetve a kukorica árindexe 89,3 százalékkal emelkedett. A tej­termékek árindexe egy éve nő, áprilishoz képest 1,2 százalékkal (1,7 ponttal) 120,8 pontra erősödött, éves össze­vetésben 28 százalékkal emelkedett a mutató. Májusban különösen a tejpor drágult, elsősorban a kínai import jelentős bővülésére. A hús­termékek ár­indexe 2,2 százalékkal (2,3 ponttal) 105 pontra nőtt, nyolcadik hónapja jegyeztek fel emelkedést májusban. Részletek

  • Az Európai Unió közös agrár­politiká­járól folyó tárgya­lásokon meg kell védeni a tavaly kialakított tanácsi álláspont több, magyar szem­pontból fontos elemét, így például a kis­gazdaságok vetés­forgóra és nem termő területekre vonatkozó követel­mények alóli mente­sítését, az öntözési szabá­lyokra vonatkozó rugal­masságot vagy a terme­léshez kötött támoga­tásokat – mondta Nagy István magyar­országi agrár­miniszter a Világ­gazdaságnak. „A leg­nehezebb feladat egyér­telműen az, hogy megtaláljuk, hol húzódik az a kompro­misszum, amely egyensúlyt teremt a környezeti, gazdasági és szociális értelemben vett fenntart­hatósági cél­kitűzések között” – fogalmazott a tárcavezető. Kiemelte, a vidék­fejlesztésben prioritás, hogy az öntözési beruházások támogat­hatóságára vonatkozó szabályok rugalma­sabbá váljanak, továbbra is adható legyen a kisüzemek átalány­támogatása, valamint a termelői együtt­műkö­dések, termelői csoportok esetében ne csak az új együtt­műkö­dések támoga­tására legyen lehetőség, hanem a már jól működő meglé­vőkére is. A miniszter úgy vélte, hogy a környezet- és klíma­védelmi ambíciók túlzott vagy túlságosan nagy léptékű emelése verseny­képességi áldo­zattal járna a világpiaci versenyben, ami végül az uniós mező­gazdasági termelés vissza­esését okozhatná. Részletek

  • Július 31-ig tart a mező­gazdasági összeírás adat­gyűjtési időszaka – erre legutóbb tíz évvel ezelőtt került sor, ezért bír különös fontos­sággal. Az össze­írást az Országos Statisztikai Intézet, a Mező­gazdasági és Vidék­fejlesztési Minisztérium és a belügy­minisztérium közösen szervezi és bonyolítja le. Az adat­fel­vétellel megbízott személyek felkeresik a farmokat, gazda­ságokat – legyen szó jogi vagy termé­szetes státussal bírókról –, ahol elektro­nikusan rögzítik a mező­gazdasági egységek adatait. A terület beazono­sítására szolgáló adatokat, a földeken megter­mesztett növény­kultúrákat, a mező­gazdasági gépparkot és a háziállat­állományt is lajstromba veszik, de arról is kérnek adatokat, hogy az adott gazdaságban hányan dolgoznak, milyen termékeket állítanak elő, és hogy megélhetési gazdál­kodást folytatnak vagy csak kedvtelésből, saját felhasználásra termelnek. Az adatokat egységesen veszik fel, függetlenül attól, hogy a gazdaságnak hány közigazgatási egységben van mező­gazdasági érdekeltsége. A tíz­évenkénti általános mező­gazdasági összeírás tavaly lett volna esedékes, a korona­vírus-járvány miatt elrendelt korlátozások okán azonban idénre halasztották. Részletek

  • Országszerte 184 afrikai­sertés­pestis-gócot tartanak nyilván jelenleg, ami 93 654 állatot érint – közölte az Országos Állat­egészség­ügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság. Az elmúlt héten 21 új sertés­pestis­gócot azonosí­tottak: Bihar megyében hármat, Szatmár megyében kettőt, Szilágy megyében egyet, Máramaros megyében pedig hatot. Ugyan­akkor 137 gócot sikerült felszámolni, ezek közül kilencet Bihar, tizenegyet pedig Szilágy megyében. A kórt eddig összesen 5733 vad­disznónál is kimutatták 41 megyében. Az ANSVSA felhívja a figyelmet, hogy a sertés­pestissel való fertőzés gyanúját azonnal jelenteni kell, az állatokat pedig meg kell semmisíteni. Részletek

  • A szlovák állatvédők a ketreces baromfi­tartás teljes betiltását követelik. Szerintük hamarosan a ketrec nélküli tartás lesz a domináns az egész Európai Unióban, és Szlovákia nem maradhat le a korszerű­sítési folyamatban. Az állat­védők nemrég online petíciót indítottak a ketreces állat­tartás ellen. A tojás­termelők ugyanakkor azt mondják, az állattartás szabályo­zásának szigorítása követ­keztében igencsak felmegy a tojás fogyasztói ára. Annak ellenére, hogy az Európai Unió állat­védelmi szabá­lyozása megszigo­rította a tojótyúk­tartás feltételeit, Szlová­kiában a tojó­tyúkok 83 százalékát továbbra is ketrecben tartják, amivel az uniós mezőny sereghajtói közé tartozik az ország. Az állat­védő szervezetek azt hangoz­tatják, hogy ilyen kis területen embertelen szenvedésnek vannak kitéve az állatok, képtelenek a termé­szetes viselkedési formáik gyakorlása. Az alternatív tartási technoló­giákban a tyúkokat nem zárják ketrecbe, különböző mértékben, de szaba­dabban mozoghatnak. Szabad­tartásban a tojók a szabad levegőn mozog­hatnak, az ökológiai állattartási technoló­giákban pedig emellett a leg­szigorúbb szabá­lyokhoz kell igazodniuk a tenyész­tőknek. Részletek

  • Még három nap maradt, amíg jelentkez­hetnek a gazdák az első alkalommal megszer­vezett, erdélyi ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinka­versenyre. A versenyt a Székely Gazda­szerve­zetek Egyesülete szervezi, partner­ségben a Partiumi Falugazdász Hálózattal, valamint több szakmai szervezettel és céggel. A verseny elsőd­leges célja a kulturált párlat- és pálinka­fogyasztás népszerű­sítése Erdélyben, különös figyelemmel az évszázados hagyomá­nyokra és a jelenkor minőségi követel­ményeire. A ver­senyen csak azokat a párlatokat és pálinkákat fogadják el mintának, amelyek megfelelnek a szükséges előírásoknak. A Partiumi Falu­gazdász Hálózat összegyűjti a Bihar, Szatmár, Szilágy és Máramaros megyei mintákat. Bővebb informá­ciókért, valamint a minták átvételéért Szatmár megyében Fodor Istvánt (0728-331 953), Bihar megyében Antal Józsefet (0762-386 609), Szilágy megyében Sütő Attilát (0735-500 322), Máramaros megyében pedig Tarr Bálintot (0746-933 256) kereshetik. A ren­dezvény nevezési határ­ideje 2021. június 11., déli 12 óra, a nevezett minták érzékszervi minősítése pedig 2021. június 18-a és 19-e között zajlik majd. Részletek
Cookie